• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
Przeży­wamy 24. Niedzielę Zwykłą. Rozpoczy­namy VIII Tydzień Wychowa­nia, w cza­sie którego będziemy naszą mod­litewną troską otaczać dzieci, młodzież, nauczy­cieli, kat­e­chetów i wychowaw­ców. Ofi­ary złożone do puszki w dzisiejszą niedzielę przekazu­jemy na Fun­dusz Ewan­ge­liza­cji w Środ­kach Masowego Przekazu.
Przeży­wamy 23. Niedzielę Zwykłą.
1. Przeży­wamy 22. Niedzielę Zwykłą. Ofi­ary złożone do puszki przy wyjś­ciu z koś­cioła w dzisiejszą niedzielę przekazu­jemy na Fun­dusz Wspiera­nia Nauki Chrześcijańskiej.
Przeży­wamy 21. Niedzielę Zwykłą.