• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
Przeży­wamy 1. Niedzielę Adwentu. Adwent zachęca nas do oczeki­wa­nia z wiarą i nadzieją na przeży­cie pamiątki nar­o­dzenia Chrys­tusa i na Jego powtórne przyjś­cie przy końcu czasów.
Przeży­wamy 34. Niedzielę Zwykłą. Ostat­nia niedziela roku litur­gicznego Koś­cioła – odd­a­jemy cześć i uwiel­bi­e­nie Jezu­sowi Chrys­tu­sowi Królowi Wszechświata.
Przeży­wamy 33. Niedzielę Zwykłą. Ofi­ary zbier­ane do puszki przed świą­tynią przez­naczamy na Car­i­tas naszej Archidiecezji.
Przeży­wamy 32. Niedzielę Zwykłą. Przed świą­tynią zbier­amy ofi­ary do puszki na Fun­dację „Pomoc Koś­ciołowi w Potrze­bie“. Fun­dacja niesie pomoc dla uchodźców i prześlad­owanych chrześcijan.