• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
LIK­WIDACJA BARIER ARCHITEK­TON­ICZNYCH DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W KOŚ­CIELE W WYG­NANOW­ICACH

Parafia Rzym­skoka­tolicka pw. Nar­o­dzenia NMP w Wyg­nanow­icach

Umowa nr PPB/​000010/​03/​D zawarta z Państ­wowym Fun­duszem Reha­bil­i­tacji Osób Niepełnosprawnych z siedz­ibą w Warsza­wie, al. Jana Pawła li nr 13 w ramach Pro­gramu Dostępna przestrzeń pub­liczna.

Moduł Pro­gramu: Moduł B: lik­widacja barier architek­ton­icznych lub informacyjno-​komunikacyjnych przez koś­cioły lub inne związki wyz­nan­iowe oraz ich osoby prawne

Ter­min real­iza­cji pro­jektu: 2024-​03-​01

Dofi­nan­sowanie z PFRON : 227 030,30

Zakres dos­tosowań oraz dostęp­ności usług uru­chomionych na skutek otrzy­ma­nia dofi­nan­sowa­nia (Budowa łazienki dos­tosowanej do potrzeb osób niepełnosprawnych, elim­i­nacja barier architek­ton­icznych w zakre­sie komu­nikacji, insta­lacja sys­temu nagłośnienia wraz z pętlą induk­cyjną dla osób niedosłyszą­cych, zakup kon­fesjon­ału dla osób mają­cych trud­ności w porusza­niu się i sła­bosłyszą­cych, mon­taż tablic tyflo­graficznych i linii prowadzą­cych dla osób niewidomych oraz niedowidzących).