• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6

Ogłoszenia dusz­paster­skie

  • Zesłanie Ducha Świętego 20 maja 2018 r.

    Przeży­wamy dzisiaj w liturgii Koś­cioła Uroczys­tość Zesła­nia Ducha Świętego. Jest ona obchod­zona na pamiątkę wydarzenia w Wiecz­erniku, 50 dni po Zmartwych­w­sta­nia, gdy na zebranych tam apos­tołów i Maryję zstąpił Duch Święty. Wów­czas Apos­tołowie zaczęli prze­maw­iać w wielu językach oraz otrzy­mali szczególne dary duchowe — charyz­maty. Więcej
  • 1

Aktu­al­ności

  • 1

Infor­ma­cje na dziś

Image Map
UTI Treat­ments