• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
Ogłosze­nie o wyniku postępowa­nia – 1 wrześ­nia 2022 r.
Parafia Rzym­skoka­tolicka pw. Nar­o­dzenia Najświęt­szej Maryi Panny w Wyg­nanow­icach, Wyg­nanow­ice 40, 21065 Rybczewice, dzi­ała­jąc na pod­stawie pkt 14.7 Zapy­ta­nia Ofer­towego infor­muje, że doko­nano wyboru oferty najko­rzyst­niejszej w postępowa­niu prowad­zonym zgod­nie z zasadą równego trak­towa­nia, ucz­ci­wej konkurencji i prze­jrzys­tości na zadanie pn.: „Ter­mo­mod­ern­iza­cja Budynku Koś­cioła w Wygnanowicach”.
Parafia Rzym­skoka­tolicka pw. Nar­o­dzenia NMP w Wyg­nanow­icach zaprasza do złoże­nia oferty cenowej (opartej na zasadzie konkuren­cyjności) na pełnie­nie obow­iązków Inspek­tora Nad­zoru Inwest­orskiego przy real­iza­cji pro­jektu pn. „Ter­mo­mod­ern­iza­cja Budynku Koś­cioła w Wyg­nanow­icach” w ramach Umowy nr 2025/​2021/​Wn03/​OA-​tr-​ku/​D zawartej z Nar­o­dowym Fun­duszem Ochrony Środowiska i Gospo­darki Wod­nej w Warszawie.
Zapy­tanie ofer­towe prowad­zone zgod­nie z zasadą równego trak­towa­nia, ucz­ci­wej konkurencji i prze­jrzys­tości o udzie­le­nie zamówienia pub­licznego pn. „Ter­mo­mod­ern­iza­cja Budynku Koś­cioła w Wygnanowicach”.