• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6

Ogłosze­nie nr 5 — nadzór inwestorski

Parafia Rzym­skoka­tolicka pw. Nar­o­dzenia NMP w Wyg­nanow­icach zaprasza do złoże­nia oferty cenowej (opartej na zasadzie konkuren­cyjności) na pełnie­nie obow­iązków Inspek­tora Nad­zoru Inwest­orskiego przy real­iza­cji pro­jektu pn. „Ter­mo­mod­ern­iza­cja Budynku Koś­cioła w Wyg­nanow­icach” w ramach Umowy nr 2025/​2021/​Wn03/​OA-​tr-​ku/​D zawartej z Nar­o­dowym Fun­duszem Ochrony Środowiska i Gospo­darki Wod­nej w Warszawie.