• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6

Ogłosze­nie nr 6 — Infor­ma­cja o wyborze oferty

Parafia Rzym­skoka­tolicka pw. Nar­o­dzenia Najświęt­szej Maryi Panny w Wyg­nanow­icach, Wyg­nanow­ice 40, 21065 Rybczewice, dzi­ała­jąc na pod­stawie pkt 14.7 Zapy­ta­nia Ofer­towego infor­muje, że doko­nano wyboru oferty najko­rzyst­niejszej w postępowa­niu prowad­zonym zgod­nie z zasadą równego trak­towa­nia, ucz­ci­wej konkurencji i prze­jrzys­tości na zadanie pn.: „Ter­mo­mod­ern­iza­cja Budynku Koś­cioła w Wygnanowicach”.