• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
Przeży­wamy dzisiaj 4. Niedzielę Zwykłą. Ofi­ary zbier­ane do puszki przekazu­jemy na pomoc ludziom dotknię­tym chorobą trądu.
Przeży­wamy dzisiaj 3. Niedzielę Zwykłą.
Przeży­wamy dzisiaj 2 Niedzielę Zwykłą. Rozpoczy­namy Tydzień Mod­l­itw o Jed­ność Chrześcijan.
Przeży­wamy dzisiaj uroczys­tość Chrztu Pana Jezusa w Jor­danie. Dzisiejsza niedziela kończy litur­giczny okres Nar­o­dzenia Pańskiego.