• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
Przeży­wamy dzisiaj 1. Niedzielę Wielkiego Postu. W okre­sie Wielkiego Postu Koś­ciół naw­iązuje do 40 dni postu Jezusa na pustyni, a także wspom­ina w ten sposób 40-​letnią wędrówkę ludu wybranego z niewoli egip­skiej do Ziemi Obiecanej. Cały ten okres litur­giczny jest wezwaniem do pełnienia dzieł miłosierdzia, jał­mużny i wzmożonej modlitwy.
Przeży­wamy dzisiaj 6. Niedzielę Zwykłą. Ofi­ary zbier­ane przed świą­tynią przez­naczamy na „Fun­dusz Wschodni“.
Przeży­wamy dzisiaj 5. Niedzielę Zwykłą.
Przeży­wamy dzisiaj 4. Niedzielę Zwykłą.