• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
Przeży­wamy 1. Niedzielę Adwentu.
Przeży­wamy ostat­nią niedzielę roku litur­gicznego Koś­cioła – odd­a­jemy cześć i uwiel­bi­e­nie Jezu­sowi Chrys­tu­sowi Królowi Wszechświata.
Przeży­wamy 32. Niedzielę Zwykłą. Ofi­ary zbier­ane do puszki przez­naczamy na fun­dację „Koś­ciół w potrze­bie“, która niesie skuteczną pomoc ludziom cier­pią­cym z powodu toczącej się wojny na Ukrainie i w Ziemi Świętej.
Przeży­wamy 31. Niedzielę Zwykłą.