• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
Uroczys­tość Najświęt­szego Ciała i Krwi Chrys­tusa, która wyrosła z ado­ra­cyjnego kierunku pobożności eucharysty­cznej rozwi­ja­jącej się na Zachodzie od przełomu XI i XII w., w Polsce obchod­zona jest w czwartek po uroczys­tości Trójcy Świętej. Bezpośred­nią przy­czyną jej ustanowienia były objaw­ienia bł. Julianny z Cornil­lon. Pod ich wpły­wem bp Robert ustanowił w 1246 r. święto Bożego Ciała dla diecezji Liége.
Wielka­noc zaczyna się już w sobotę po zachodzie słońca. Rozpoczyna ją litur­gia światła. Na zewnątrz koś­cioła kapłan święci ogień, od którego następ­nie zapala się Paschał – wielką woskową świecę, która sym­bol­izuje zmartwych­w­stałego Chrys­tusa. Na paschale kapłan żłobi znak krzyża, wypowiada­jąc słowa: „Chrys­tus wczo­raj i dziś, początek i koniec, Alfa i Omega. Do Niego należy czas i wieczność, Jemu chwała i panowanie przez wszys­tkie wieki wieków. Amen”. Umieszcza się tam również pięć ozdob­nych czer­wonych gwoździ, sym­bol­izu­ją­cych rany Chrys­tusa oraz aktu­alną datę.
Wielka Sob­ota jest dniem ciszy i oczeki­wa­nia. Dla uczniów Jezusa był to dzień najwięk­szej próby. Według Trady­cji apos­tołowie rozpierzchli się po śmierci Jezusa, a jedyną osobą, która wytr­wała w wierze, była Bogurodz­ica. Dlat­ego też każda sob­ota jest w Koś­ciele dniem maryjnym.