• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6

IX Niedziela Zwykła 2 czer­wca 2024 r

Przeży­wamy dzisiaj 9. Niedzielę Zwykłą. Dzisiaj po Mszy św. godz. 11.00 – zmi­ana tajem­nic różań­cowych i spotkanie Rady Dusz­paster­skiej naszej Parafii.

W tym tygod­niu: 3 czer­wca godz. 18.00 – Msza św. z udzie­le­niem Sakra­mentu Bierz­mowa­nia., 6 czer­wca – zakończe­nie Oktawy Bożego Ciała. Msza św. o godz. 18.00 i pro­cesja eucharysty­czna. Po zakońc­zonej liturgii słodka niespodzianka dla dzieci biorą­cych udział w pro­cesji. 7 czer­wca – Uroczys­tość Najświęt­szego Serca Pana Jezusa, 8 czer­wca – wspom­nie­nie Niepokalanego Serca NMP.

W tym tygod­niu – I piątek miesiąca. Godz. 17.30 – Sakra­ment Pokuty i Pojed­na­nia, godz. 18.00 – Msza św.

W przyszłą sobotę na godz. 10.00 zapraszam kandy­datów do Litur­gicznej Służby Ołtarza.

Zbliża się ter­min kwartal­nej zbiórki ofiar na 6. ratę poży­czki zaciąg­niętej na remont naszej świą­tyni. Drogich Parafian bardzo proszę o przyję­cie posługi Pań i Panów Rad­nych ze zrozu­mie­niem. Ich posługa jest wyrazem troski i odpowiedzial­ności za stan mate­ri­alny naszej wspól­noty.

Zgod­nie z wielo­let­nią trady­cją kon­tynu­u­jemy obrzęd poświęce­nia pól.

4 czer­wca (wtorek) – godz. 17.00KLIMUSIN

4 czer­wca (wtorek) – godz. 18.45ŻEGOTÓW

5 czer­wca (środa) godz. 18.45STRYJNO GÓRY i ANUSIN

7 czer­wca (piątek) godz. 18.45STRYJNO KOLO­NIA W POLU

8 czer­wca (sob­ota) – godz. 18.45STRYJNO KOLO­NIA PRZY SZOSIE

Pasieka Mille­fiori, mająca swoją siedz­ibę przy naszej Parafii, ofer­uje miód w cenie 45 zł. 15 zł z każdego sprzedanego słoika przez­naczamy na remont naszej świą­tyni, pozostałą kwotę na bieżące wydatki związane z utrzy­maniem pasieki. Sprzedaż miodu w zakrys­tii.

W imie­niu wspól­noty parafi­al­nej serdecznie dziękuję za posprzą­tanie świą­tyni rodz­i­com kandy­datów do Sakra­mentu Bierz­mowa­nia. Na sobotę do sprzą­ta­nia koś­cioła na godz. 8.30 zapraszam Państwa: Elż­bi­etę i Leszka Krupów, Hal­inę Pleskot, Joannę Rubaj, Zofię i Romana Sza­kułów, Lidię i Ireneusza Here­ciów. Osoby, które nie zostały wyz­nac­zone do tej posługi bardzo proszę o sol­i­darna pomoc w zakupie kwiatów.