• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6

Uroczys­tość Trójcy Świętej 26 maja 2024 r

Przeży­wamy dzisiaj Uroczys­tość Trójcy Przena­jświęt­szej. Przed koś­ciołem zbiórka ofiar na potrzeby Car­i­tas, która orga­nizuje Waka­cyjne Dzieło Pomocy Dzieciom.

30 maja (czwartek) – Uroczys­tość Najświęt­szego Ciała i Krwi Pana Jezusa – Boże Ciało. Msze św. o godz. 9.00 i 11.00. Po tej Mszy św. wyruszy pro­cesja eucharysty­czna do czterech ołtarzy wokół koś­cioła. O pomoc w przy­go­towa­niu pro­cesji bardzo proszę druhów OSP, Koła Żywego Różańca, rodziny z Domowego Koś­cioła, dzieci, które sypią kwiaty, min­is­tran­tów i lek­torów. Mieszkańców poszczegól­nych wiosek proszę o przy­go­towanie ołtarzy. W tym dniu odpust zupełny może uzyskać wierny, który pobożnie będzie uczest­niczył w pro­cesji eucharysty­cznej.

27 maja (poniedzi­ałek) od godz. 19.00 – Sakra­ment Pokuty i Pojed­na­nia dla dzieci przy­go­towu­ją­cych się do Rocznicy I Komu­nii św. i ich rodzin, próba dla dzieci syp­ią­cych kwiaty na pro­cesji i próba litur­giczna dla dzieci przy­go­towu­ją­cych się do Rocznicy Komu­nii św.

29 maja (środa) o godz. 17.00 – próba litur­giczna dla młodzieży przed Sakra­mentem Bierz­mowa­nia.

1 czer­wca (sob­ota) o godz. 10.00 – Sakra­ment Pokuty i Pojed­na­nia dla kandy­datów do Sakra­mentu Bierz­mowa­nia, świad­ków i rodzin. O godz. 11.00 – rozpoczniemy sprzą­tanie i przy­go­towywanie świą­tyni na uroczys­tość Sakra­mentu Bierz­mowa­nia.

Przyszła niedziela jest I niedzielą miesiąca — po każdej Mszy św. ado­racja eucharysty­czna. Po Mszy św. o godz. 11.00 – zmi­ana tajem­nic różań­cowych i spotkanie z zela­torkami Żywego Różańca. Po Mszy św. o godz. 11.00 spotkanie Rady Dusz­paster­skiej w koś­ciele. Panie i Panów Rad­nych bardzo serdecznie zapraszam.

Na potrzeby remontu naszej świą­tyni wpłynęły ofi­ary indy­wid­u­alne – 500 zł od pp. Hen­ryki i Edwarda Paster­naków (Gardzienice Pier­wsze), 100 zł – Ofi­ar­o­daw­czyni (Gardzienice Pier­wsze). Serdecznie dzięku­jemy za troskę o nasza wspól­notę.

Zgod­nie z wielo­let­nią trady­cją kon­tynu­u­jemy obrzęd poświęce­nia pól.

28 maja (wtorek) – godz. 18.45STE­FANÓWKA

31 maja (piątek) – godz. 17.00STRYJNO PIER­WSZE

31 maja (piątek) – godz. 18.45STRYJNO DRUGIE

W imie­niu wspól­noty parafi­al­nej serdecznie dziękuję za posprzą­tanie świą­tyni Rodzinie Państwa Kasperków, Panu Jerzemu Górce i Pani Karolinie Jankowskiej. Państwo przekazali na potrzeby Parafii ofi­arę — 150 zł. Serdecznie dziękujemy.W najbliższą środę o godz. 19.00 do sprzą­ta­nia koś­cioła zapraszam Państwa: Agnieszkę Piasecką, Bar­barę Sośnicką, Lucynę Rozwałkę, Dorotę i Leszka Winiar­czyków, Bar­barę Żygal­ską, o raz rodz­iców dzieci przeży­wa­ją­cych rocznicę I Komu­nii świętej. Osoby, które nie są wyz­nac­zone do sprzą­ta­nia koś­cioła proszę o sol­i­darną pomoc w zakupie kwiatów. 1 czer­wca o pomoc w sprzą­ta­niu koś­cioła proszę rodz­iców kandy­datów do Sakra­mentu Bierz­mowa­nia.

Pasieka Mille­fiori, mająca swoją siedz­ibę przy naszej Parafii, ofer­uje miody w cenie 45 zł. 15 zł z każdego sprzedanego słoika przez­naczamy na remont naszej świą­tyni, pozostałą kwotę na bieżące wydatki związane z utrzy­maniem pasieki. Sprzedaż miodu w zakrys­tii.