• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6

X Niedziela Zwykła 9 czer­wca 2024 r

Przeży­wamy dzisiaj 10. Niedzielę Zwykłą. Ofi­ary zbier­ane na tacę przez­naczamy na Sem­i­nar­ium Duchowne w Lublinie.

16 czer­wca (niedziela) – ODPUST PARAFI­ALNY KU CZCI ŚW. ANTONIEGO Z PADWY. To także 7. Rocznica wprowadzenia Relik­wii Krwi św. Jana Pawła II do naszej Parafii. Jako wspól­nota parafi­alna podz­ięku­jemy za obec­ność Świętego Papieża pośród nas. Msze św. o godz. 7.30, 9.00 i 11.00 z pro­cesją eucharysty­czną. Po zakońc­zonej pro­cesji będzie możli­wość odd­a­nia czci świętemu Papieżowi przez ucałowanie Relik­wiarza. O pomoc w przy­go­towa­niu pro­cesji bardzo proszę druhów OSP, Żywy Różaniec, rodziny z Domowego Koś­cioła, dzieci, które sypią kwiaty, min­is­tran­tów i lek­torów.

W przyszłą sobotę na godz. 10.00 zapraszam kandy­datów do Litur­gicznej Służby Ołtarza.

Zbliża się ter­min kwartal­nej zbiórki ofiar na 6. ratę poży­czki zaciąg­niętej na remont naszej świą­tyni. Drogich Parafian bardzo proszę o przyję­cie posługi Pań i Panów Rad­nych ze zrozu­mie­niem. Ich posługa jest wyrazem troski i odpowiedzial­ności za stan mate­ri­alny naszej wspól­noty. Zapraszam Państwa Rad­nych do zakrys­tii po odbiór paki­etów z lis­tem do Parafian.

Zostało zamon­towane nowe nagłośnie­nie naszego koś­cioła. Koszt tego zada­nia to ok. 60 000 zł. Parafia pokrywa 20% tej kwoty, czyli 12 000 zł. W tym tygod­niu zostanie podłąc­zona pętla induk­cyjna dla osób sła­bosłyszą­cych.

Będziemy bardzo wdz­ięczni za każdą ofi­arę indy­wid­u­alną, która pomoże nam w real­iza­cji pod­ję­tych remon­tów i poz­woli Parafii na zachowanie płyn­ności finan­sowej.

Kon­tynu­u­jemy obrzęd poświęce­nia pól.

11 czer­wca (wtorek – godz. 18.45FELIN, MAJ­DAN POLICKI, CHOINY

15 czer­wca (sob­ota) – godz. 18.45GARDZIENICE PIER­WSZE

Pasieka Mille­fiori, mająca swoją siedz­ibę przy naszej Parafii, ofer­uje miód rzepakowy i wielok­wia­towy ze spadzią z drzew liś­ci­astych w cenie 45 zł. 15 zł z każdego sprzedanego słoika przez­naczamy na remont naszej świą­tyni, pozostałą kwotę na bieżące wydatki związane z utrzy­maniem pasieki. Sprzedaż miodu w zakrys­tii.

W imie­niu wspól­noty parafi­al­nej serdecznie dziękuję za posprzą­tanie świą­tyni i przy­oz­do­bi­e­nie jej kwiatami Państwu: Elż­biecie i Leszkowi Krupom, Halinie Pleskot, Joan­nie Rubaj, Zofii i Romanowi Sza­kułom, Mał­gorza­cie i Ireneuszowi Here­ciom, Justynie Górecznej. Państwo przekazali na potrzeby koś­cioła ofi­arę – 250 zł. Na sobotę do sprzą­ta­nia koś­cioła na godz. 8.30 zapraszam Państwa: Józefa Jareck­iego, Marię Adamek, Dorotę i Arka­diusza Zaborków, Dorotę i Grze­gorza Pawlaków.

6 lipca br. piel­grzymka dziękczynna do Sank­tu­ar­ium MB Kębel­skiej w Wąwol­nicy. Odwiedz­imy także Kaz­imierz Dolny i Cen­trum Misyjne Ojców Białych Mis­jonarzy Afryki. Osoby, które zapisały się na ten wyjazd proszę o uzu­pełnie­nie danych i wpłatę 90 zł.