• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6

Wniebow­stąpi­e­nie Pańskie 21 maja 2023 r.

Przeży­wamy dzisiaj Uroczys­tość Wniebow­stąpi­enia Pańskiego. W przyszłą niedzielę obchodz­imy Uroczys­tość Zesła­nia Ducha Świętego. Ofi­ary zbier­ane do puszki przez cały miesiąc maj przez­nac­zone są na Car­i­tas na Waka­cyjne Dzieło Pomocy Dzieciom.

Wraz z całą wspól­notą parafi­alną przy­go­towu­jemy się do przeży­cia uroczys­tości I Komu­nii Świętej. Uroczys­tość I Komu­nii św. w przyszłą niedzielę 28 maja o godz. 11.00. Naszych Parafian nie związanych bezpośred­nio z tą uroczys­toś­cią zapraszamy na Msze św. o godz. 7.30 i 9.00.

27 maja (w sobotę) – o godz. 10.00 – Sakra­ment Pokuty i Pojed­na­nia dla dzieci, rodz­iców, rodz­iców chrzest­nych i rodzin. Od godz. 11.00 – rozpoczniemy sprzą­tanie i przy­ozd­abi­anie naszej świą­tyni na tę uroczys­tość. Próby litur­giczne dla dzieci przy­go­towu­ją­cych się do I Komu­nii św.: poniedzi­ałek (22 maja) i czwartek (25 maja) o godz. 17.00. Bardzo proszę o obec­ność.

Zgod­nie z wielo­let­nią trady­cją kon­tynu­u­jemy obrzęd poświęce­nia pól. Przy krzyżach przy­drożnych, w scenerii naszych pól, ogrodów i sadów będziemy mod­lić się o dobrą pogodę, urodzaj i bło­gosław­ieństwo dla pracy rol­ników i sad­own­ików. W wyz­nac­zonych miejs­cach proszę przy­go­tować stół nakryty białym obrusem, krzyż, świece, wodę świę­coną i kropidło. Przy­jeżdżam swoim samo­cho­dem. Jeśli w danym dniu będzie padał deszcz, w porozu­mie­niu z Pani­ami i Panami Rad­nymi wyz­naczymy inny ter­min. Ofi­ary składane przez wiernych z okazji poświęce­nia pól przez­naczam na remont naszego koś­cioła.

29 maja (poniedzi­ałek) – godz. 18.45STE­FANÓWKA

30 maja (wtorek) – godz. 18.45WOLA GARDZIENICKA

31 maja (środa) – godz. 18.45FELIN, MAJ­DAN POLICKI, CHOINY

1 czer­wca (czwartek) – godz. 18.45WYG­NANOW­ICE

3 czer­wca (sob­ota) – godz. 18.45GARDZIENICE PIER­WSZE

5 czer­wca (poniedzi­ałek) – godz. 18.45BUJAN­ICA

6 czer­wca (wtorek) – godz. 18.45STRYJNO DRUGIE

7 czer­wca (środa) – godz. 18.45WYG­NANOW­ICE KOLO­NIA

9 czer­wca (piątek) – godz. 18.45STRYJNO KOLO­NIA W POLU

10 czer­wca (sob­ota) – godz. 18.45STRYJNO GÓRY i ANUSIN

12 czer­wca (poniedzi­ałek) – godz. 18.45STRYJNO KOLO­NIA PRZY SZOSIE

13 czer­wca (wtorek) – godz. 18.45STRYJNO PIER­WSZE

14 czer­wca (środa) godz. 16.30KLIMUSIN

14 czer­wca (środa) godz. 18.45ŻEGOTÓW

W imie­niu wspól­noty parafi­al­nej serdecznie dziękuję za posprzą­tanie świą­tyni Państwu: Rodzinie Państwa Sztor­ców, Annie i Jarosła­wowi Jele­niom, Mał­gorza­cie Sidor. Państwo ofi­arowali za remont naszej świą­tyni – 200 zł. Serdecznie dzięku­jemy. Na najbliższą niedzielę sprzą­taja i deko­rują koś­ciół rodz­ice dzieci pier­ws­zoko­mu­ni­jnych.