• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6

XII Niedziela Zwykła 19 czer­wca 2022 r.

Przeży­wamy dzisiaj Uroczys­tość Odpus­tową ku czci św. Antoniego z Padwy. To także 5. Rocznica wprowadzenia Relik­wii Krwi św. Jana Pawła II do naszej Parafii. Jako wspól­nota parafi­alna dzięku­jemy za obec­ność Świętego Papieża pośród nas.

W tym tygod­niu:

23 czer­wca (czwartek) – litur­giczna uroczys­tość Nar­o­dzenia św. Jana Chrz­ci­ciela. Rano Msza św. o godz. 9.00. Po połud­niu Msza św. o godz. 18.00, w cza­sie której Ks. Bp Adam Bab udzieli Sakra­mentu Bierz­mowa­nia 35 kandydatom z naszej wspól­noty. Po zakońc­zonej liturgii obrzęd poświęce­nia wianków sporząd­zonych z pier­wszych kwiatów i ziół leczniczych. Są one sym­bolem ludzkiej pracy, a jed­nocześnie utożsami­ają dar Boży służący ludziom i wszelkim stworzeniom. Pod­czas święce­nia ziół wznos­zone są mod­l­itwy o opiekę nad polami i o dobre zbiory. Po tej Mszy św. wyruszy pro­cesja eucharysty­czna do czterech ołtarzy wokół koś­cioła. O pomoc w przy­go­towa­niu pro­cesji bardzo proszę druhny i druhów OSP, panie z Kół Żywego Różańca, rodziny z Koś­cioła Domowego, dzieci, które sypią kwiaty, dzieci i młodzież z OAZY, min­is­tran­tów i lek­torów. Po zakońc­zonej pro­cesji przewidziane są nagrody dla dzieci, które brały udział w pro­ces­jach eucharysty­cznych.

24 czer­wca (piątek) – Uroczys­tość Najświęt­szego Serca Pana Jezusa. Msze św. o godz. 9.00 i 18.00. W tym dniu nie obow­iązuje wstrzemięźli­wość od pokar­mów mięs­nych. O godz. 17.30 – Msza św. w intencji śp. Ks. Kan. Zbig­niewa Borowskiego w 4 r. śmierci.

25 czer­wca (sob­ota) – wspom­nie­nie Niepokalanego Serca NMP

Zbliża się ter­min kwartal­nej zbiórki ofiar na remont naszej świą­tyni. Drogich Parafian bardzo proszę o przyję­cie posługi Pań i Panów Rad­nych ze zrozu­mie­niem. Ich posługa jest wyrazem troski i odpowiedzial­ności za stan mate­ri­alny naszej wspól­noty. Zapraszam Państwa Rad­nych do zakrys­tii po odbiór paki­etów z lis­tem do Parafian.

W imie­niu wspól­noty parafi­al­nej serdecznie dziękuję za posprzą­tanie świą­tyni i przy­oz­do­bi­e­nie jej kwiatami Rodz­i­com, dzieci, które przeży­wały Rocznicę Komu­nii świętej i Państwu: Karolinie Świtek, Boże­nie i Ryszardowi Sidorom, Mar­i­anowi Wój­cikowi i Bea­cie Chołyk. Dziękuję także Pan­iom: Leokadii Zalewie i Mieczysławie Kowal­czyk za pomoc w zakupie kwiatów do świą­tyni. Dziękuję także Pani Doro­cie Nied­bale za kom­pozy­cje kwia­towe do naszej świą­tyni. Na sobotę do sprzą­ta­nia koś­cioła na 8.30 zapraszam Państwa: Zofię Bobel, Bar­barę i Janusza Gąsiorów, Annę i Stanisława Żubrów i Marię Woj­narską. Osoby, które nie zadeklarowały gotowości do sprzą­ta­nia koś­cioła proszę o sol­i­darną pomoc w zakupie kwiatów.

Bóg powołał do wieczności z naszej wspól­noty:

Śp. Jan­inę Lipę

19 lipca 2022 r. o godz. 17.30 Msza św. w 30 dzień od śmierci

19 sierp­nia 2022 r. o godz. 17.00 (Rodz­ina Państwa Krupów i Wilkołków)

19 wrześ­nia 2022 r. o godz. 18.00 (Rodz­ina Państwa Hen­ryki i Bog­dana Krupów)

Pole­ca­jmy naszych Zmarłych Bożemu Miłosierdziu w ufnej mod­l­itwie.