• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6

Uroczys­tość Trójcy Przena­jświęt­szej 12 czer­wca 2022 r.

Przeży­wamy dzisiaj Uroczys­tość Trójcy Przena­jświęt­szej. Ofi­ary zbier­ane na tacę są przez­nac­zone na Met­ro­pol­i­talne Sem­i­nar­ium Duchowne w Lublinie.

Dzisiaj o godz. 10.30 spotkanie dla dzieci i Rodz­iców przy­go­towu­ją­cych się do przeży­cia Rocznicy I Komu­nii świętej.

W tym tygod­niu: 13 czer­wca – wspom­nie­nie św. Antoniego z Padwy, 17 czer­wca – wspom­nie­nie św. Brata Alberta.

16 czer­wca (czwartek) – Uroczys­tość Najświęt­szego Ciała i Krwi Pana Jezusa – Boże Ciało. Msze św. o godz. 9.00 i 11.00. Po tej Mszy św. wyruszy pro­cesja eucharysty­czna do czterech ołtarzy wokół koś­cioła. O pomoc w przy­go­towa­niu pro­cesji bardzo proszę druhny i druhów OSP, panie z Kół Żywego Różańca, rodziny z Domowego Koś­cioła, dzieci, które sypią kwiaty, dzieci i młodzież z OAZY, min­is­tran­tów i lek­torów. Mieszkańców poszczegól­nych wiosek proszę o przy­go­towanie ołtarzy. W tym dniu odpust zupełny może uzyskać wierny, który pobożnie będzie uczest­niczył w pro­cesji eucharysty­cznej. 13 czer­wca (poniedzi­ałek) o godz. 18.30 – próba dla dzieci syp­ią­cych kwiaty na pro­cesji.

19 czer­wca (niedziela) – ODPUST PARAFI­ALNY KU CZCI ŚW. ANTONIEGO Z PADWY. To także 5. Rocznica wprowadzenia Relik­wii Krwi św. Jana Pawła II do naszej Parafii. Jako wspól­nota parafi­alna podz­ięku­jemy za obec­ność Świętego Papieża pośród nas. Msze św. o godz. 7.30, 9.00 i 12.00 z pro­cesją eucharysty­czną. O pomoc w przy­go­towa­niu pro­cesji bardzo proszę druhny i druhów OSP, panie z Kół Żywego Różańca, rodziny z Domowego Koś­cioła, dzieci, które sypią kwiaty, dzieci i młodzież z OAZY, min­is­tran­tów i lek­torów.

Próby litur­giczne dla młodzieży przy­go­towu­jącej się do przyję­cia Sakra­mentu Bierz­mowa­nia: we wtorek i piątek 18.30. W sobotę od godz. 11.00 – Sakra­ment Pokuty dla kandy­datów do Bierz­mowa­nia, rodz­iców i świad­ków. Po spowiedzi świętej próba litur­giczna wraz ze świad­kami. 23 czer­wca o godz. 18.00 Ks. Biskup Adam Bab udzieli Sakra­mentu Bierz­mowa­nia 35 kandydatom z naszej wspól­noty parafi­al­nej.

Spotkanie Rady Dusz­paster­skiej w piątek 17 czer­wca o godz. 19.30 (w koś­ciele).

W imie­niu wspól­noty parafi­al­nej serdecznie dziękuję za posprzą­tanie świą­tyni i przy­oz­do­bi­e­nie jej kwiatami Państwu: Ewie, Arlecie i Artur­owi Ole­chom, Rena­cie, Marii, Piotrowi Grocheckim. Dziękuję także Państwu: Krzyszto­fowi Toc­zonemu, Bernarde­cie Teodoruk, Marii Olech i Antoniemu Florowi za pomoc w zakupie kwiatów do świą­tyni. W tym tygod­niu na Boże Ciało sprzatają koś­ciół rodz­ice dzieci przeży­wa­ją­cych Rocznicę Komu­nii św. Na sobotę do sprzą­ta­nia koś­cioła na 8.30 zapraszam Państwa: Agnieszkę Kus­mierzak, Justynę Gospo­darek, Bożenę i Ryszarda Sidorów, Teresę Wój­cik i Leokadię Zalewę. Osoby, które nie zadeklarowały gotowości do sprzą­ta­nia koś­cioła proszę o sol­i­darną pomoc w zakupie kwiatów.

Bóg powołał do wieczności z naszej wspól­noty:

Śp. Ryszarda Lipę

4 lipca 2022 r. o godz. 16.30 Msza św. w 30 dzień od śmierci

13 lipca 2022 r. o godz. 17.30 (Rodz­ina Państwa Rozwałków)

20 lipca 2022 r. o godz. 17.30 (Rodz­ina Państwa Mazurków)

Śp. Euge­niusz Mici­ułę

6 lipca 2022 r. o godz. 18.30 Msza św. w 30 dzień od śmierci

Pole­ca­jmy naszych Zmarłych Bożemu Miłosierdziu w ufnej mod­l­itwie.