• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6

Zesłanie Ducha Świętego 5 czer­wca 2022 r.

Przeży­wamy dzisiaj w liturgii Koś­cioła Uroczys­tość Zesła­nia Ducha Świętego.

Jest ona obchod­zona na pamiątkę wydarzenia w Wiecz­erniku, 50 dni po Zmartwych­w­sta­niu, gdy na zebranych tam apos­tołów i Maryję zstąpił Duch Święty. Wów­czas Apos­tołowie zaczęli prze­maw­iać w wielu językach oraz otrzy­mali szczególne dary duchowe — charyz­maty.

W dzisiejszą niedzielę nasza wspól­nota parafi­alna przeżywa wielką uroczys­tość. 6 dzieci przys­tąpi po raz pier­wszy do Sakra­mentu Eucharys­tii. Oga­r­ni­amy nasza mod­l­itwą dzieci, ich rodz­iców, rodz­iców chrzest­nych i rodziny, które uczest­niczą w tym świę­cie i wydarze­niu. Rodz­i­com, Rodz­i­com Chrzest­nym i Rodzi­nom dzieci pragnę w imie­niu całej wspól­noty parafi­al­nej jak najserdeczniej podz­iękować za dar ołtarza – naczynie na wodę świę­coną. Dziękuję także za pomoc w przy­go­towa­niu dzieci do dzisiejszej uroczys­tości, za kwiaty i deko­rację świą­tyni, porządki w koś­ciele i poza nim. Nade wszys­tko dziękuję za codzi­enny trud wychowa­nia i troskę o wzras­tanie dzieci w wyz­nawanej wierze i oso­biste świadectwo miłości Boga i bliźniego. Dziękuję także za pomoc w przy­go­towa­niu liturgii Pan­iom: Justynie Górecznej, Annie Kraw­czyk i Ninie Jaromiń. Od jutra dzieci przeży­wają Biały Tydzień. W poszczególne dni o godz. 18.00 będziemy z wdz­ięcznoś­cią mod­lić się za tych, którzy pomogli nam w drodze na spotkanie z Panem Jezusem obec­nym w Eucharys­tii.

W tym tygod­niu: jutro drugi dzień Zielonych Świąt – święto NMP Matki Koś­cioła. Msze św. o godz. 9.00, 11.00 i 18.00.

Próby litur­giczne dla młodzieży przy­go­towu­jącej się do przyję­cia Sakra­mentu Bierz­mowa­nia: we wtorek i w czwartek o godz. 18.30. Obec­ność obow­iązkowa.

Poświęce­nie pól:

6 czer­wca godz. 16.30STE­FANÓWKA

10 czer­wca godz. 18.45STRYJNO PIER­WSZE

11 czer­wca godz. 18.45STRYJNO GÓRY I ANUSIN

Prace wokół krzyża misyjnego dob­ie­gają końca. Parafi­anom, którzy w tych dni­ach pospieszyli z pomocą: Grze­gor­zowi Poł­ciowi, Marii Augusty­niak, Bar­barze Lesiewicz, Kaz­imier­zowi Nuci, Markowi Sza­łkowi i Witoldowi Wąsikowi. Na potrzeby naszej wspól­noty wpłynęła ofi­ara 200 zł – p. Józef Jarecki (Ste­fanówka). Serdecznie dzięku­jemy za troskę o nasza Parafię.

W imie­niu wspól­noty parafi­al­nej serdecznie dziękuję za posprzą­tanie świą­tyni i przy­oz­do­bi­e­nie jej kwiatami Rodz­i­com dzieci pier­ws­zoko­mu­ni­jnych. W najbliższą sobotę na godz. 8.30 zapraszam Państwa: Marię, Renatę i Pio­tra Grochec­kich, Ewę, Artura i Arletę Olechów. Bardzo proszę, aby osoby, które nie zadeklarowały pomocy w sprzą­ta­niu pomogły w zakupie kwiatów do koś­cioła.