• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6

XXV Niedziela Zwykła 24 wrześ­nia 2023 r.

Przeży­wamy 25. Niedzielę Zwykłą.

Uroczys­tość I Komu­nii Świętej będzie w naszej Parafii 19 maja 2024 roku. Do końca wrześ­nia, bardzo proszę, o zgłaszanie dzieci, które decy­dują się na przeży­cie tego wielkiego wydarzenia w naszej Parafii. Spotkanie dla dzieci przy­go­towu­ją­cych się do I Komu­nii Świętej i ich Rodz­iców– niedziela 1 października 2023 r. po Mszy św. godz. 11.00.

Spotka­nia dla narzec­zonych planu­ją­cych zawar­cie Sakra­mentu Małżeństwa – okres Wielkiego Postu 2024 – ter­miny do ustal­e­nia.

Zapraszamy chłopców którzy chcieliby pełnić posługę przy ołtarzu jako min­is­tranci lub lek­torzy. Spotkanie dla kandy­datów w sobotę 7 października 2023 r. o godz. 10.00

W piątek, 29 wrześ­nia – święto Świę­tych Archan­iołów Michała, Gabriela i Rafała.

W przyszłą niedzielę, 1 października, Msza św. o godz. 9.00 z udzi­ałem młodzieży przy­go­towu­jącej się do Sakra­mentu Bierz­mowa­nia.

W przyszłą niedzielę, 1 października, Msza św. o godz.11.00 z udzi­ałem dzieci, które rozpoczną przy­go­towanie do przyję­cia I Komu­nii świętej. W cza­sie Eucharys­tii dokon­amy obrzędu poświęce­nia i wręczenia dzieciom różańców. Po Mszy św. o godz. 11.00 – zmi­ana tajem­nic Różańca św. Zapraszam członków Żywego Różańca.

Od najbliższej niedzieli – 1 października – rozpoczy­namy miesiąc mod­l­itwy różań­cowej. Ofi­aru­jemy ją, zgod­nie z intencją Ojca Świętego w intencji pokoju na świecie. W dni powszed­nie nabożeństwo różań­cowe o godz. 16.30. W niedziele o godz. 10.30. Dla dzieci przewidu­jemy konkurs różań­cowy z nagro­dami.

Pasieka Mille­fiori, mająca swoją siedz­ibę przy naszej parafii, ofer­uje miody nek­tarowe: wielok­wia­towy, rzepakowy i miód spadziowy w cenie 45 zł. 15 zł z każdego sprzedanego słoika przez­naczamy na remont naszej świą­tyni, pozostałą kwotę na bieżące wydatki związane z utrzy­maniem pasieki. Sprzedaż miodu w zakrys­tii.

Serdecznie dziękuję za posprzą­tanie naszej świą­tyni Państwu: Alicji Kotyło, Marze­nie Kusy i Lucynie Kusy. W sobotę na godz. 8.30 zapraszam do sprzą­ta­nia koś­cioła Państwa: Marzenę i Marka Mły­nar­czyków, Marzenę i Łukasza Rybaków. Osoby, które nie zadeklarowały gotowości do sprzą­ta­nia koś­cioła proszę o sol­i­darną pomoc w zakupie kwiatów.13. W min­ionym tygod­niu Bóg powołał do wieczności z naszej parafi­al­nej wspól­noty śp. Krzysztofa MINIKOWSKIEGO. Za naszego Brata będą spra­wowane Msze św.:

14 października 2023 r. godz. 16.00 (30 dz. po śm.)

15 listopada 2023 r. godz. 16.30 (of. rodziny Państwa Pyraków i Wilkołków)

15 grud­nia 2023 r. – godz. 17.00 (of. syn Łukasz z rodz­iną)