• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6

XVIII Niedziela Zwykła 2 sierp­nia 2020 r.

Przeży­wamy 18. Niedzielę Zwykłą. Jest to I niedziela miesiąca sierp­nia. Po każdej Mszy św. ado­racja Najświęt­szego Sakra­mentu. Po Mszy św. o godz. 11.00 – zmi­ana tajem­nic różańcowych.

W tym tygod­niu I piątek miesiąca. Sakra­ment Pokuty i Pojed­na­nia od godz. 17.30. Msza święta – o godz. 18.00. Serdecznie zapraszam dzieci, które pod­jęły dzieło 9 pier­wszych piątków miesiąca.

W czwartek, 6 sierp­nia – litur­giczne święto Przemie­nienia Pańskiego. Msze św. o godz. 9.00 i 18.00.

W imie­niu wspól­noty parafi­al­nej serdecznie dziękuję za posprzą­tanie świą­tyni na dzisiejszą niedzielę i przy­oz­do­bi­e­nie jej kwiatami Pan­iom: Katarzynie Kasperek, Bea­cie Kasperek i Annie Ser­afin. Zapraszam do sprzą­ta­nia koś­cioła mieszkańców Gardzienic. Rozpoczy­namy kole­jkę od strony bloków w Gardzieni­cach. Na przyszłą niedzielę koś­ciół zostanie udeko­rowany kwiatami ofi­arowanymi przez nowożeńców.

W ostat­nim tygod­niu Bóg powołał do wieczności z naszej wspól­noty śp. Zbig­niewa Mły­narskiego. Pole­ca­jmy naszych Zmarłych Bożemu Miłosierdziu w ufnej mod­l­itwie.