• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
Przeży­wamy dzisiaj 5. Niedzielę Wielkiego Postu. Dzisiaj przy­pada 12 rocznica śmierci Papieża Jana Pawła II. Przez wstaw­i­en­nictwo Świętego Papieża wyprasza­jmy tak bardzo potrzebne łaski dla naszej Ojczyzny, naszej wspól­noty parafi­al­nej i naszych rodzin.
Przeży­wamy dzisiaj 4. Niedzielę Wielkiego Postu, czyli Niedzielę Laetare. Jej nazwa pochodzi od słów anty­fony na wejś­cie: Laetare, Ierusalem: et con­ven­tum facite omnes qui diligi­tis eam. To znaczy: Raduj się, Jero­zolimo, zbierz­cie się wszyscy, którzy ją kocha­cie. Trady­cja niedzieli Laetare sięga do początków chrześ­ci­jaństwa. Zanim ustalono 40-​dniowy post, czas pokuty rozpoczy­nał się od poniedzi­ałku po IV niedzieli dzisiejszego Wielkiego Postu. Niedziela Laetare była więc ostat­nim dniem radości.
Zapraszamy naszych Parafian do przeży­cia Wielkiego Postu w duchu wyrzeczenia i wzmożonej mod­l­itwy. Szczegól­nymi nabożeńst­wami Wielkiego Postu są: Droga Krzyżowa odpraw­iana w naszej świą­tyni w piątki o godz. 16.30 oraz niedzielne Gorzkie Żale o godz. 10.30. We wszys­tkie niedziele Wielkiego Postu zbiórka ofiar do puszki na potrzeby Car­i­tas jako Jał­mużna Wielkopostna.
Przeży­wamy dzisiaj 1. Niedzielę Wielkiego Postu. W okre­sie Wielkiego Postu Koś­ciół naw­iązuje do 40 dni postu Jezusa na pustyni, a także wspom­ina w ten sposób 40-​letnią wędrówkę ludu wybranego z niewoli egip­skiej do Ziemi Obiecanej. Cały ten okres litur­giczny jest wezwaniem do pełnienia dzieł miłosierdzia, jał­mużny i wzmożonej modlitwy.