• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6

XIII Niedziela Zwykła 30 czer­wca 2024 r.

Przeży­wamy dzisiaj 13. Niedzielę Zwykłą. .

W tym tygod­niu: I piątek miesiąca – godz. 17.30 – Sakra­ment Pokuty i Pojed­na­nia. Godz. 18.00 – Eucharys­tia. I sob­ota miesiąca — godz. 19.00. Msza św. ku czci Niepokalanego Serca Maryi. I niedziela miesiąca — po każdej Mszy św. ado­racja eucharysty­czna. Po Mszy św. o godz. 11.00 – zmi­ana tajem­nic różań­cowych.

Jesteśmy bardzo wdz­ięczni za każdą ofi­arę, która pomoże nam w real­iza­cji pod­ję­tych remon­tów.

Pasieka Mille­fiori, mająca swoją siedz­ibę przy naszej Parafii, ofer­uje miód rzepakowy i wielok­wia­towy ze spadzią z drzew liś­ci­astych w cenie 45 zł. 15 zł z każdego sprzedanego słoika przez­naczamy na remont naszej świą­tyni, pozostałą kwotę na bieżące wydatki związane z utrzy­maniem pasieki. Sprzedaż miodu w zakrys­tii.

W imie­niu wspól­noty parafi­al­nej serdecznie dziękuję za posprzą­tanie świą­tyni i przy­oz­do­bi­e­nie jej kwiatami Państwu: Katarzynie Laszewicz, Elizie Wich­nik, Annie Wich­nik, Jad­widze Osieck­iej i Wiesła­wowi Krupie. Państwo przekazali na potrzeby koś­cioła ofi­arę – 280 zł. Na sobotę do sprzą­ta­nia koś­cioła na godz. 8.30 zapraszam Państwa: Krystynę Wich­nik, Marię Uściłowską, Marzenę, Dar­iusza Olechów.

Dziękuję Panom: Stanisła­wowi Sko­rkowi, Stanisła­wowi Gny­powi, Markowi Kowal­czykowi i Medar­d­owi Miazdze za pomoc i prace w koś­ciele.

6 lipca br. piel­grzymka dziękczynna do Sank­tu­ar­ium MB Kębel­skiej w Wąwol­nicy. Odwiedz­imy także Kaz­imierz Dolny i Cen­trum Misyjne Ojców Białych Mis­jonarzy Afryki. Wyjazd z placu przed koś­ciołem o godz. 8.00.