• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6

XXXII Niedziela Zwykła 12 listopada 2023 r.

Przeży­wamy 32. Niedzielę Zwykłą. Ofi­ary zbier­ane do puszki przez­naczamy na fun­dację „Koś­ciół w potrze­bie“, która niesie skuteczną pomoc ludziom cier­pią­cym z powodu toczącej się wojny na Ukrainie i w Ziemi Świętej.
Różaniec wypominkowy w naszej Parafii w niedziele listopada aż do Adwentu o godz. 8.20 i 10.20.

Nasza świą­ty­nia w okre­sie zimowym jest ogrze­wana. Ofi­ary składane w dzisiejszą niedzielę przez wiernych na tacę przez­naczamy na ogrze­wanie koś­cioła. W imie­niu całej wspól­noty parafi­al­nej wyrażam głęboką wdz­ięczność za zrozu­mie­nie i zaan­gażowanie.

Na potrzeby remontu naszego koś­cioła wpłynęły ofi­ary indy­wid­u­alne: 100 zł – p. Krzysztof Dry­gałą (Stryjno I), 200 zł – Ofi­ar­o­daw­czyni (Wyg­nanow­ice Kolo­nia). W imie­niu wspól­noty parafi­al­nej wyrażam ogromną wdz­ięczność za wrażliwe serca i pomoc mate­ri­alną, która pozwala nam pode­j­mować prace remon­towe.

Pasieka Mille­fiori, mająca swoją siedz­ibę przy naszej parafii, ofer­uje miody nek­tarowe: wielok­wia­towy i rzepakowy oraz miód spadziowy w cenie 45 zł. 15 zł z każdego sprzedanego słoika przez­naczamy na remont naszej świą­tyni, pozostałą kwotę na bieżące wydatki związane z utrzy­maniem pasieki. Sprzedaż miodu w zakrys­tii.

Serdecznie dziękuję za posprzą­tanie naszej świą­tyni Państwu: Annie i Stanisła­wowi Żubrom, Zofii i Zenonowi Boblom, Bar­barze i Mar­cie Gąsior, Justynie i Jagodzie Sko­rek, Leokadii Zalewie. Państwo przekazali na potrzeby parafii ofi­arę – 250 zł. Serdecznie dziękujemy.W sobotę na godz. 8.30 zapraszam do sprzą­ta­nia koś­cioła Państwa: Beatę i Zbig­niewa Chołyków, Karolinę i Mateusza Świtków, Katarzynę Nucińską.

Bardzo proszę mieszkańców poszczegól­nych wiosek o pomoc przy zgra­bi­e­niu liści.

W ostat­nim tygod­niu Bóg powołał do wieczności z naszej wspól­noty :

śp. Roberta Kasperka

Msze święte

5 grud­nia 2023 r. Godz. 17.00 30. dzień po śmierci

5 sty­cz­nia 2024 r. Godz. 16.00 Rodz­ina Państwa Górków

1 lutego 2024 r. Godz. 17.00 Matka chrzestna

4 marca 2024 r. Godz. 17.00 Siostry: Bożena, Dorota i Elż­bi­eta

śp. Gustawa Cyra­nowskiego

Msze święte

7 grud­nia 2023 r. Godz. 17.00 30. dzień po śmierci

9 sty­cz­nia 2024 r. Godz. 16.30 Rodz­ina Państwa Jaro­miniów

10 sty­cz­nia 2024 r. Godz. 17.00 Rodz­ina Państwa Saw­ic­kich i Nucińs­kich

Pole­ca­jmy Bożemu Miłosierdziu Zmarłych w naszej ufnej mod­l­itwie.