• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6

IV Niedziela Wielka­nocy 15 maja 2022 r.

Przeży­wamy dzisiaj V Niedzielę Wielka­nocną. Ofi­ary zbier­ane do puszki przez cały miesiąc maj przez­nac­zone są na Car­i­tas na Waka­cyjne Dzieło Pomocy Dzieciom.

W tym tygod­niu: 16 maja – święto św. Andrzeja Boboli, patrona Pol­ski.

W przyszłą niedzielę, 22 maja, po Mszy św. o godz. 11.00 spotkanie infor­ma­cyjne dla młodzieży i rodz­iców w sprawie wyjazdu waka­cyjnego do Aus­trii. Obec­ność obow­iązkowa.

Przez cały miesiąc maj w dni powszed­nie po Mszy św. wiec­zorowej o godz. 18.30, a w niedziele i uroczys­tości o 10.30, uwiel­bimy Pana Jezusa w Najświęt­szym Sakra­men­cie poprzez śpiew Litanii Lore­tańskiej ku czci Jego i naszej Matki.

Wczo­raj został ustaw­iony nowy krzyż misyjny. Wiele osob poprzez pracę, poświę­cony czas i ofi­arę pomogło, aby ten znak naszego zbaw­ienia wyglą­dał god­nie i pięknie. Ich imiona i nazwiska zostaną dyskret­nie wyp­isane na krzyżu, na wieczną rzeczy pamiątkę. W tym tygod­niu Firma Bogusz Stu­dio przy­go­tuje zak­tu­al­i­zowany pro­jekt nasadzeń kwiatów i krzewów ozdob­nych. Zwracam się z gorącą prośbą do naszych parafian o pomoc przy nasadzeni­ach. Te prace chcemy zakończyć przed 5 czer­wca, czyli dniem I Komu­nii świętej.

Spodziewamy się, że w tym tygod­niu zostaną zakońc­zone prace związane z przy­go­towaniem pro­jek­tów budowlanych niezbęd­nych do ter­mo­mod­ern­iza­cji naszego koś­cioła. Mamy już zak­tu­al­i­zowane kosz­to­rysy budowlane. Kole­jnym etapem będzie przy­go­towanie doku­men­tów do prze­targu i pro­ces wyłonienia firmy, która będzie real­i­zować te prace.

Zgod­nie z wielo­let­nią trady­cją rozpoczy­namy obrzęd poświęce­nia pól. Przy krzyżach przy­drożnych, w scenerii naszych pól, ogrodów i sadów będziemy mod­lić się o dobrą pogodę, urodzaj i bło­gosław­ieństwo dla pracy rol­ników i sad­own­ików. W wyz­nac­zonych miejs­cach proszę przy­go­tować stół nakryty białym obrusem, krzyż, świece, wodę świę­coną i kropidło. Przy­jeżdżam swoim samo­cho­dem. Jeśli w danym dniu będzie padał deszcz, w porozu­mie­niu z Pani­ami i Panami Rad­nymi wyz­naczymy inny ter­min.

18 maja (środa) – godz. 18.45FELIN, CHOINY, MAJ­DAN POLICKI

19 maja (czwartek) – godz. 18.45WOLA GARDZIENICKA

23 maja (poniedzi­ałek) – godz. 18.45WYG­NANOW­ICE

24 maja (wtorek) – godz. 18.45BUJAN­ICA

25 maja (środa) – godz. 18.45STE­FANÓWKA

26 maja (czwartek) – godz. 18.45KOLO­NIA WYG­NANOW­ICE

30 maja (poniedzi­ałek) – godz. 18.45STRYJNO KOLO­NIA W POLU

31 maja (wtorek) – godz. 19.00STRYJNO DRUGIE

1 czer­wca (środa) — godz. 18.45STRYJNO KOLO­NIA PRZY SZOSIE

2 czer­wca (czwartek) – godz. 19.00STRYJNO PIER­WSZE

3 czer­wca (piątek) — godz. 16.30KLIMUSIN

3 czer­wca (piątek) – godz. 18.45ŻEGOTÓW

4 czer­wca (sob­ota) – godz. 18.45GARDZIENICE PIER­WSZE (przy świ­etl­icy)

9 czer­wca (czwartek) – godz. 18.45STRYJNO GÓRY I ANUSIN

W imie­niu wspól­noty parafi­al­nej serdecznie dziękuję za posprzą­tanie świą­tyni Państwu: Marii Minikowskiej, Justynie, Mar­ci­nowi i Mal­winie Sarzyńskim. O tę pomoc proszę w najbliższą sobotę o godz. 8.30. Państwa: Agnieszkę i Andrzeja Rozwałków, Krystynę Grulę i Irenę Grulę. W tym tygod­niu roz­bierzemy deko­rację wielka­nocną. Proszę osoby, które z różnych powodów nie zadeklarowały gotowości do sprzą­ta­nia koś­cioła o sol­i­darną pomoc w zakupie kwiatów do świą­tyni.

Bóg powołał do wieczności z naszej wspól­noty:

Śp. Zyg­munta Ciesielkę

27 maja 2022 r. o godz. 19.00 Msza św. w 30 dzień od śmierci

Śp. Adama Zaborka

30 maja 2022 r. o godz. 16.30 Msza św. w 30 dzień od śmierci