• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6

XXX Niedziela Zwykła 25 października 2020 r.

Przeży­wamy 30. Niedzielę Zwykłą. Zmi­ana tajem­nic różań­cowych w przyszłą niedzielę po Mszy św. o godz. 11.00.

Przez cały październik trwamy na mod­l­itwie różań­cowej. Ofi­arowu­jemy ją w intec­nji wszys­t­kich sióstr i braci dotknię­tych cier­pi­e­niem i chorobą. W dni powszed­nie nabożeństwo różań­cowe o godz. 16.30. W niedziele o godz. 10.30. W dzisiejszą niedzielę o godz. 11.00 zakończe­nie konkursu różań­cowego dla dzieci. Bardzo proszę, aby dzieci przyniosły plan­sze konkur­sowe. Po zakońc­zonej Mszy św. nastąpi wręcze­nie nagród.

Zbliża się Uroczys­tość Wszys­t­kich Świę­tych i Dzień Zaduszny. W tych dni­ach będziemy z mod­l­itwą spieszyć na groby naszych blis­kich. W związku z tym bardzo serdecznie proszę o:

– uporząd­kowa­niu grobów na naszym cmen­tarzu parafi­al­nym,

– na bocznych ołtarzach i na sto­liku z prasą religi­jną są już wyłożone kartki wypominkowe. Wyp­isu­jemy na nich imiona i nazwiska naszych Zmarłych, których pole­camy mod­l­itwie Koś­cioła. Różaniec wypominkowy w naszej Parafii w Dzień Zaduszny i we wszys­tkie niedziele aż do Adwentu przed Mszą św. o godz. 9.00 i 11.00. Mod­l­itwę różań­cową będziemy rozpoczy­nali odpowied­nio o godz. 8.20 i 10.20. Na kartkach bardzo proszę o wpisanie odpowied­niej godziny. Msza św. za Zmarłych pole­conych na kartkach wypominkowych w Dzień Zaduszny o godz. 11.00 i w Wig­ilię Bożego Nar­o­dzenia o godz. 9.00.

1 listopada – Uroczys­tość Wszys­t­kich Świę­tych. Wspom­i­namy w tym dniu wszys­t­kich tych, którzy żyli przed nami i wypeł­ni­a­jąc w swoim życiu Bożą wolę, osiągnęli wieczne szczęś­cie prze­by­wa­nia z Bogiem w niebie. Koś­ciół wspom­ina nie tylko ofic­jal­nie uznanych świę­tych, czyli tych beat­y­fikowanych i kan­on­i­zowanych, ale także wszys­t­kich wiernych zmarłych, którzy już osiągnęli zbaw­ie­nie i prze­by­wają w niebie. Msza św. o godz. 7.30, 9.00 i 11.00. O godz. 8.2010.20 – Różaniec wypominkowy za Zmarłych.

2 listopada – Wspom­nie­nie Wiernych Zmarłych, Dzień Zaduszny. Koś­ciół wspom­ina w tym dniu w liturgii wszys­t­kich wierzą­cych w Chrys­tusa, którzy odes­zli już z tego świata, a teraz prze­by­wają w czyśćcu. Przeko­nanie o ist­nie­niu czyśćca jest jed­nym z dog­matów naszej wiary. Msze św. o godz. 7.30, 9.00, 11.00 (za Zmarłych pole­conych na kartkach wypominkowych). O godz. 8.20 i 10.20 różaniec wypominkowy za Zmarłych pole­conych mod­l­itwie Koś­cioła.

W 1 i 2 dzień Świąt nie będzie pro­cesji pokut­nej na cmen­tarzu parafi­al­nym. Poświęce­nie nowych pom­ników nagrob­nych po wcześniejszym zgłosze­niu w zakrys­tii lub kance­larii parafi­al­nej.

Przez cały listopad można także uzyskać odpust zupełny za naw­iedze­nie cmen­tarza pod wyżej wymienionymi warunk­ami: pobożne naw­iedze­nie koś­cioła lub kapl­icy, odmówie­nie „Ojcze nasz” i „Wierzę w Boga”, dowolna mod­l­itwa w intenc­jach Ojca św., Spowiedź i Komu­nia św.

Wymi­ana insta­lacji elek­trycznej:

• W pomieszcze­niu gospo­dar­czym po prawej stronie kruchty wyko­nano rozdziel­nicę główną elek­tryczną w stan­dar­d­ach umożli­wia­ją­cych zasile­nie kablowe od strony dostawcy energii elek­trycznej (PGE).

• wybu­dowano nowe uziemie­nie I insta­lację odgro­mową koś­cioła

• z rozdzienicy głównej wyprowad­zono nieza­leżne obwody elek­tryczne zabez­piec­zone wyłącznikami nad­prą­dowymi do zasile­nia obwodów oświ­etle­niowych i gni­azd­kowych chóru, miecha, dzwonów, groty, krzyża misyjnego.

• z rozdziel­nicy głównej został poprowad­zony kabel po kon­strukcji dachu w części strychowej koś­cioła, który zasilił rozdziel­nicę sterown­iczą umieszc­zoną w pomieszcze­niu zakrys­tii

• z her­me­ty­cznej rozdzienicy-​sterowniczej wyprowad­zono nieza­leżne obwody elek­tryczne w części strychowej koś­cioła zabez­piec­zone wyłącznikami nad­prą­dowymi do zasile­nia ist­nieją­cych i zapro­jek­towanych obwodów oświ­etle­niowych i gni­azd­kowych koś­cioła

• wyko­nano dodatkowe obwody zasi­la­jące gni­azdek sieciowych ołtarza głównego, deko­racji, wyświ­et­lacza tek­stu oraz oświ­etle­nia ołtarza głównego, stołu litur­gicznego, ołtarzy bocznych.

• Zapro­jek­towano i wyko­nano możli­wość zapala­nia i gaszenia poszczegól­nych obwodów z przy­cisków sterown­iczych na rozdzielnicy-​sterowniczej z możli­woś­cią dowol­nej wybranej kon­fig­u­racji.

Koszt tej inwest­y­cji – 8 650 zł. To jedynie koszt mate­ri­ałów. Pragnę jak najserdeczniej podz­iękować Panu Markowi Kowal­czykowi, który pro­jek­tował i wykony­wał wymieniowe wyżej prace. Dziękuję Panu Medar­d­owi Miazdze i innym Panom, którzy ofi­arowali czas i prace dla dobra naszej wspól­noty. Dzięki Waszemu zaan­gażowa­niu Parafia ma nowoczesną i bez­pieczną insta­lację elek­tryczną.

Tapicerowanie ławek. Do naszej świą­tyni powró­ciły ławki dostaw­iane. Zostały wyposażone w nowe tapicerowanie. Koszt tej usługi – 2 000 zł.

Pragnę z całego serca podz­iękować wszys­tkim Parafi­anom i Goś­ciom, którzy w tym trud­nym dla wszys­t­kich cza­sie epi­demii otwier­ają swoje serca, aby wspomóc naszą wspól­notę parafi­alną. Czynią to poprzez mod­l­itwę, gesty miłości bliźniego i pomoc mate­ri­alną. Parafia wciąż funkcjonuje. Osoby, które kieru­jąc się odpowiedzial­noś­cią za funkcjonowanie naszej wspól­noty, chci­ałyby ją wesprzeć mate­ri­al­nie, mogą to uczynić:

– pozostaw­ia­jąc dobrowolną ofi­arę w skar­bonie w koś­ciele

– wpła­ca­jąc dobrowolną ofi­arę na rachunek Parafii w BS w Rybczewicach

06 8689 0007 1003 0192 2000 0010 (z zaz­nacze­niem: na cele kultu religi­jnego)

W imie­niu wspól­noty parafi­al­nej serdecznie dziękuję za posprzą­tanie świą­tyni Pan­iom: Ewie Rudz­ińskiej, Agnieszce Szpot i Marii Ziętek. W tym tygod­niu do sprzą­ta­nia koś­cioła zapraszam w sobotę na godz. 8.30.